حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴

مردم چو با ستور موافق بود به فعل

چون بنگری به چشم خرد سخت بینواست

< شمارهٔ ۵

        

شمارهٔ ۳ >