حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷

یکی جامه وین بادروزه ز قوت

دگر اینهمه بیشی و برسری است

با دل پاک مرا جامهٔ ناپاک رواست

بد مر آن را که دل و دیده پلیدست و پلشت

< شمارهٔ ۸

        

شمارهٔ ۶ >