حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸

باد و گردم نکرد زشتی هیچ

با دل من چرا شد ایدون زشت

زانکه خویی پلید کرد مرا

هر که را خو پلید ، هست پلشت

< شمارهٔ ۹

        

شمارهٔ ۷ >