حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰

خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد

که گاه مردم ازو شادمان و گه ناشاد

مباش غمگین یک لفظ یاد گیر لطیف

شگفت و کوته ، لیکن قوی و با بنیاد

< شمارهٔ ۱۱

        

شمارهٔ ۹ >