حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱

مرا گفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد

و گر تنت خراب است بدین آب کن آباد