حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۰

کافور تو با لوس بود مشک تو با ناک

با لوس تو کافور کنی دایم مغشوش