حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹

آنچه به پیمانه تو را داده اند

با تو نه پیمانه بماند و قفیز