حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۲

ای دریغا که مورد زار مرا

ناگهان باز خورد برف ِ وغیش