حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۳

دل شاد دار و پند کسایی نگاه دار

یک چشمزد جدا مشو از رطل و از تفاغ