حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۵

زواله اش چو شدی از کمان گروهه برون

ز حلق مرغ به ساعت فروچکیدی گِل