حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۶

دل نرم کن به آتش و از بابزن مترس

کز تخم مردمانْت برون است پرو بال