حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷

نادیده هیچ مشک و همه ساله مشکبوی

ناکرده هیچ لعل و همه ساله لعل فام