حمایت از گنج نما




 

شمارهٔ ۳۳

هول تاختن و کینه آختنْش مرا

همی گداخته همچون کناغ و تافته تن