حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۴

کسی که سامهٔ جبار آسمان شکند

چگونه باشد در روز محشرش سامان