حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۱

آراسته کردند به پروین دو شب من

کاندر شب تاریک نکو تابد پروین