حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۰

کوهسار خشینه را به بهار

که فرستد لباس حورالعین