حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۵

فروز باسلیق مرا ترسا

بگشود بامداد به نِشکَرده