حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۶

که نعمهای او چو چرخ روان

همه خواب است و باد و بادفَره