حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۷

درهٔ من شده ست از نعمت

چون زنخدان خصم پر غَدره