حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۹

دلی را کز هوا جستن چو مرغ اندر هوا یابی

به حاصل مرغ وار او را بر آتش گَردنا یابی