حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۰

ما را بدان لب تو نیاز است در جهان

طعنه مزن که با دو لب من چرا چَخی