حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۶

از عبیر و عنبر و از مشک و لاد و دار بوی

در سرا بستان خود اندر خزان می دار بوی

        

شمارهٔ ۵۵ >