حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۵

آنکه نداند همی سرود ز یاسین

گیرَخ و گلدانش خسروانی بینی