حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۶

این صبح همان و آن شب تار همان

ما شش در و این چهار دیوار همان

استاد زمانه یک سبق داده به ما

تکرار همان و باز تکرار همان