حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳

اگر به لطف بخوانی مزید الطاف است

اگر به قهر برانی درون ما صاف است

چو سرو سرکشی ای یار سنگدل با ما

چه چشمهاست که بر روی تو ز اطراف است

< شمارهٔ ۴

        

شمارهٔ ۲ >