حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴

غمش تا در دلم مأوا گرفته‌ست

سرم چون زلف او سودا گرفته‌ست

< شمارهٔ ۵

        

شمارهٔ ۳ >