حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳

جهان جای به تلخی است ، تهی بهر و پر دخت

جز این بود مرا طمع و جز این بودم الچخت

جز این داشتم اومید و جز این داشتم الچخت

ندانستم از او دور گواژه زندم بخت

< شمارهٔ ۴

        

شمارهٔ ۲ >