حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲

افراز خانه ام ز پی بام و پوشش

هر چم به خانه اندر ، سر شاخ و تیر بود