حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳

لاله به غَنجار ، سرخ کرده همه روی

از حسد خوید بر کشید سر از خوید