حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴

چندین حریر حُلّه که گسترد بر درخت

مانا که بر زدند به قُرقوب و شوشتر