حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶

ز هول تاختن و کینه آختنش مرا

همی گداخته همچون کُناغ تاخته گیر