حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۷

بر آمد ابر پیریت از بن گوش

مکن پرواز گرد رود و بـِگماز