حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۸

سزد که دو رخ کاریز آب دیده کنی

که ریز ریز بخواهدت ریختن کاریز