حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۵

چنان مگوی ، ولیکن چنان نمای به خلق

که مای از تو بترسد به سند و هند و یمان