حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۶

این گنبد گردان که برآورد بدینسان

...

ای منظره و کاخ برآورده به خورشید

تا گنبد گردان بکشیده سر ایوان