حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۷

آسمان آسیای گردان است

آسمان آس مان کند هزمان