حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۸

خراس و آخر و خُنبه ببردند

نبود از چنگشان بس چیز پنهان