حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۹

می تند گرد سرای و در تو غُنده کنون

باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان