حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۱

خواجه ، تُتماج باید و سر بریان

سود ندارد مرا سَفَرجَل و چُکری