حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۲

از گواز و تَش و انگشته و بهمان و فلان

تا تبرزین و دبوسی و رکاب و کمری