حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۳

هر چه کردی نیک و بد فردا به پیشت آورند

بی شک ای مسکین اگر در دل نداری آوَری