حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۴

نکنی طاعت و آنگه که کنی سست و ضعیف

راست گویی که مگر سُخره و شاکار کنی